HtmlMade

Web content analysis

Kho Thép Miền Nam - Kho Sắt Thép Xây Dựng Lớn Nhất Miền Nam

Kho thép miền nam - Kho sắt thép xây dựng lớn nhất miền Nam chuyên kinh doanh các mặt hàng thép xây dựng, thép hộp, thép vuông, thép cuộn các loại giá rẻ-bywww.khothepmiennam.vn

TABLE OF CONTENTS

  1. Images
  2. Links
  3. Scripts
  4. External Resources
  5. Meta
  6. Html Element Attributes
  7. Html Element Classes
  8. Html Element ID
  9. Webserver
  10. Traffic

IMAGES

FILENAME ALT WIDTH HEIGHT LINK
logo-satthep.pngKho thép miền nam16983https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/logo-satthep.png
logo-khothepmiennam.pngKho thép miền nam16983https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/logo-khothepmiennam.png
logo-khothepmiennam.pngKho thép miền nam16983https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/logo-khothepmiennam.png
chat-icon.pngchat-icon200200https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/chat-icon.png
chat-icon.pngchat-icon200200https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/chat-icon.png
chat-icon.pngchat-icon200200https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/chat-icon.png
chat-icon.pngchat-icon200200https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/chat-icon.png
chat-icon.pngchat-icon200200https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/chat-icon.png
banner-ton-thep-sang-chinh-1024x375.jpgbanner-ton-thep-sang-chinh1020374https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/banner-ton-thep-sang-chinh-1024x375.jpg
banner-ton-thep-sang-chinh-1-1024x375.jpgbanner-ton-thep-sang-chinh-11020374https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/banner-ton-thep-sang-chinh-1-1024x375.jpg
banner-ton-thep-sang-chinh-2-1024x375.jpgbanner-ton-thep-sang-chinh-21020374https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/banner-ton-thep-sang-chinh-2-1024x375.jpg
thep-hop-chu-nhat-200x400-1-300x300.jpgthep-hop-chu-nhat-200x400300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2021/05/thep-hop-chu-nhat-200x400-1-300x300.jpg
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
woocommerce-placeholder.pngNơi nhập dữ liệu300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-V-nhung-nong-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-V-nhung-nong-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-V-ma-kem-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-V-ma-kem-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-Ma-Kem-Nhung-Nong-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-Ma-Kem-Nhung-Nong-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-hinh-V-ma-kem-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-ma-kem-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-V-nhung-nong-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-V-nhung-nong-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-V-ma-kem-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-V-ma-kem-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Thep-hinh-V-ma-kem-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-ma-kem-300x300.jpg
Thep-hinh-V-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Thep-hinh-V-300x300.jpg
Bang-bao-gia-thep-hop-300x300.jpgBảng báo giá thép hộp300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Bang-bao-gia-thep-hop-300x300.jpg
Bang-bao-gia-thep-hop-300x300.jpgBảng báo giá thép hộp300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Bang-bao-gia-thep-hop-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-90-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-90-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-90-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-90-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-114-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-114-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-114-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-114-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-406-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-406-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-406-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-406-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-60-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-60-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-60-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-60-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-325-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-325-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-325-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-325-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-273-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-273-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-273-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-273-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-508-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-508-300x300.jpg
thep-ong-duc-phi-508-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/thep-ong-duc-phi-508-300x300.jpg
Ton-Pu-cach-nhiet-1-300x300.jpgTôn pu cách nhiệt300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Ton-Pu-cach-nhiet-1-300x300.jpg
Ton-Pu-cach-nhiet-1-300x300.jpgTôn pu cách nhiệt300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Ton-Pu-cach-nhiet-1-300x300.jpg
Bao-gia-ton-song-300x300.jpgBáo giá tôn300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Bao-gia-ton-song-300x300.jpg
Bao-gia-ton-song-300x300.jpgBáo giá tôn300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Bao-gia-ton-song-300x300.jpg
ton-4-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-4-1-300x300.jpg
ton-4-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-4-1-300x300.jpg
ton-15-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-15-300x300.jpg
Ton-diem.jpg166269https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Ton-diem.jpg
ton-11-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-11-1-300x300.jpg
ton-11-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-11-1-300x300.jpg
ton-2-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-2-1-300x300.jpg
ton-2-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-2-1-300x300.jpg
ton-song-ngoi-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-song-ngoi-300x300.jpg
ton-song-ngoi-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-song-ngoi-300x300.jpg
ton-14-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-14-1-300x300.jpg
ton-14-1-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/ton-14-1-300x300.jpg
Xa-go-3-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-3-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-22-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-22-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-18-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-18-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-10-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-10-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-8-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-8-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
Xa-go-4-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-4-300x300.jpg
Xa-go-6-300x300.jpg300300https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/Xa-go-6-300x300.jpg
icon_edit_02.png229229https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_edit_02.png
icon_edit_03.png229229https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_edit_03.png
icon_edit_04.png229229https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_edit_04.png
icon_edit_07.png229229https://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/09/icon_edit_07.png
zalo-2.pngContact Me on Zalohttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/contact-me-on-zalo/assets/images/zalo-2.png

SCRIPTS

SRCTYPE
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.js?ver=1.1text/javascript
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-S746VW9QCH
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.4text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/contact-form-7_/includes/js/index.js?ver=5.4.1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.2.2text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=5.2.2text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.2.2text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.13.3text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.13.3text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=3.13.3text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=5.7.1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=5.2.2text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/zxcvbn-async.min.js?ver=1.0text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=50e23bed88bcb9e6e14023e9961698c1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=db9a9a37da262883343e941c3731bc67text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-admin/js/password-strength-meter.min.js?ver=5.7.1text/javascript
https://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/password-strength-meter.min.js?ver=5.2.2text/javascript

EXTERNAL RESOURCES

relhref
profilehttps://gmpg.org/xfn/11
relhref
pingbackhttps://khothepmiennam.vn/xmlrpc.php
relhref
canonicalhttps://khothepmiennam.vn/
relhref
dns-prefetch//fonts.googleapis.com
relhref
dns-prefetch//s.w.org
reltypetitlehref
alternateapplication/rss+xmlDòng thông tin Kho thép miền nam »https://khothepmiennam.vn/feed/
reltypetitlehref
alternateapplication/rss+xmlDòng phản hồi Kho thép miền nam »https://khothepmiennam.vn/comments/feed/
relidhreftypemedia
stylesheetwp-block-library-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.7.1text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetwc-block-vendors-style-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=4.7.2text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetwc-block-style-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=4.7.2text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetcontact-form-7-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/contact-form-7_/includes/css/styles.css?ver=5.4.1text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetfont-awesome-four-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/font-awesome-4-menus/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetcmoz-style-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/contact-me-on-zalo/assets/css/style-2.css?ver=1.0.4text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetflatsome-icons-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/fl-icons.css?ver=3.12text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetaddtoany-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.15text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetflatsome-main-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.13.3text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetflatsome-shop-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css?ver=3.13.3text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetflatsome-style-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/themes/flatsome/style.css?ver=3.13.3text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetflatsome-googlefonts-css//fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3Aregular%2C700%2C400%2C700%7CDancing+Script%3Aregular%2C400&display=swap&ver=3.9text/cssall
relidhreftypemedia
stylesheetjetpack_css-csshttps://khothepmiennam.vn/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=9.7text/cssall
relhref
https://api.w.org/https://khothepmiennam.vn/wp-json/
reltypehref
alternateapplication/jsonhttps://khothepmiennam.vn/wp-json/wp/v2/pages/1858
reltypetitlehref
EditURIapplication/rsd+xmlRSDhttps://khothepmiennam.vn/xmlrpc.php?rsd
reltypehref
wlwmanifestapplication/wlwmanifest+xmlhttps://khothepmiennam.vn/wp-includes/wlwmanifest.xml
relhref
shortlinkhttps://khothepmiennam.vn/
reltypehref
alternateapplication/json+oembedhttps://khothepmiennam.vn/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhothepmiennam.vn%2F
reltypehref
alternatetext/xml+oembedhttps://khothepmiennam.vn/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhothepmiennam.vn%2F&format=xml
relhrefsizes
iconhttps://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-satthep-32x32.png32x32
relhrefsizes
iconhttps://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-satthep-192x192.png192x192
relhref
apple-touch-iconhttps://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-satthep-180x180.png

META

charset
UTF-8
namecontent
viewportwidth=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1
namecontent
descriptionKho thép miền nam - Kho sắt thép xây dựng lớn nhất miền Nam chuyên kinh doanh các mặt hàng thép xây dựng, thép hộp, thép vuông, thép cuộn các loại giá rẻ
namecontent
robotsfollow, index, max-snippet:-1, max-video-preview:-1, max-image-preview:large
propertycontent
og:localevi_VN
propertycontent
og:typewebsite
propertycontent
og:titleKho Thép Miền Nam - Kho Sắt Thép Xây Dựng Lớn Nhất Miền Nam
propertycontent
og:descriptionKho thép miền nam - Kho sắt thép xây dựng lớn nhất miền Nam chuyên kinh doanh các mặt hàng thép xây dựng, thép hộp, thép vuông, thép cuộn các loại giá rẻ
propertycontent
og:urlhttps://khothepmiennam.vn/
propertycontent
og:site_nameKho thép miền nam
propertycontent
og:updated_time2020-11-13T01:22:42+00:00
propertycontent
article:published_time2020-08-31GMT+000016:38:11+00:00
propertycontent
article:modified_time2020-11-13GMT+000001:22:42+00:00
namecontent
twitter:cardsummary_large_image
namecontent
twitter:titleKho Thép Miền Nam - Kho Sắt Thép Xây Dựng Lớn Nhất Miền Nam
namecontent
twitter:descriptionKho thép miền nam - Kho sắt thép xây dựng lớn nhất miền Nam chuyên kinh doanh các mặt hàng thép xây dựng, thép hộp, thép vuông, thép cuộn các loại giá rẻ
namecontent
google-site-verification4/4AFwlo4rKrzbbtgM0i7HVQw9eKcwEJhqbv_YizAr9cboLdPz4gByTvc
namecontent
generatorWordPress 5.7.1
namecontent
google-site-verificationiYf9FTlYdO80YI0SCHdl8-XqL59Wzz1_a9k7qhNCPNU
namecontent
google-site-verificationCibKs-fG-Tqoo0kFTDTe3Xw0QYt_bVLa4KfqbmG5W7Q
namecontent
msapplication-TileImagehttps://khothepmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-satthep-270x270.png

HTML ELEMENT ATTRIBUTES

ATTRIBUTE USAGE FREQUENCY
prefix 1
language 1
type 90
dir 1
data-prod 40
sizes 85
viewbox 5
rel 40
property 9
data-open 3
action 3
aria-required 3
href 303
id 151
height 87
data-pos 2
data-a2a-title 1
method 4
alt 88
aria-expanded 1
aria-invalid 5
data-cfasync 1
loading 84
version 5
data-status 1
size 4
name 32
style 70
aria-atomic 1
charset 1
role 6
data-class 1
for 4
aria-hidden 1
media 13
title 9
data-bg 1
srcset 83
content 20
xmlns 5
data-flickity-options 1
data-color 1
novalidate 1
xmlns:xlink 5
placeholder 7
lang 2
class 1377
value 22
cols 1
data-a2a-url 1
data-rsssl 1
d 5
src 112
aria-controls 1
aria-live 1
autocomplete 2
rows 1
target 4
async 1
width 87
aria-label 4

HTML ELEMENT CLASSES

CLASS USAGE FREQUENCY
wpcf7-validates-as-email 1
slider-nav-circle 1
a2a_button_facebook 1
lightbox-inner 1
product_tag-thep-hop-chu-nhat-100x300 1
section-content 3
header-logo-dark 1
woocommerce-form-login__submit 1
sticky-jump 1
page-template 1
page-id-1858 1
email-1 1
footer-secondary 1
grid-tools 40
row-small 9
header-bg-image 1
header-nav 2
nav-sidebar 1
left 80
addtoany_share_save_container 1
is-smaller 40
nav-sidebar-ul 6
wpcf7-validates-as-required 3
relative 11
box-text-bottom 28
cmoz-alo-circle-fill 1
bg 3
woocommerce-placeholder 7
infinite 2
icon 15
image-fade_in_back 40
cart-price 1
cart-item 2
product_tag-thep-hop-chu-nhat-100x200 1
account-login-inner 1
wpcf7-response-output 1
mobile-hotline-left 1
addtoany_share_save 1
nav-top-link 9
product_tag-ton-dong-a 1
loading-site 1
woocommerce-notices-wrapper 1
nav-divided 4
nav-dropdown 8
product_tag-thep-v-200-x-200-x-25-x-12m 1
icon-menu 1
icon-search 3
attachment-woocommerce_thumbnail 33
right 41
pulse_zalo 1
tieu-de-phu 2
nav-left 3
x 3
y 3
wpcf7 1
nav-vertical 1
payment-icon 5
product_tag-thep-hop-chu-nhat-300x400 1
nav-dropdown-has-shadow 1
zalo-container 1
bg-fill 3
menu-item-1881 2
menu-item-1882 2
menu-item-1883 2
cot-2 1
menu-item-1884 2
menu-item-1880 2
menu-item-1889 2
wpcf7-text 4
box-text 68
menu-item-1885 2
lg-x 3
menu-item-1886 2
lg-y 3
menu-item-1887 2
menu-item-1888 2
title-wrapper 40
a2a_button_email 1
hide-for-medium 7
wpcf7-form-control 6
rank-math-schema-pro 1
woocommerce-form-login__rememberme 1
attachment-large 3
menu-item-1878 2
menu-item-1879 2
menu-item-1877 2
fa 5
is-small 84
post-item 28
size-woocommerce_thumbnail 33
header-nav-main 2
ul-reset 1
slider-nav-light 1
search-form 2
btn-call-01 1
woocommerce-Input 2
btn-call-04 1
btn-call-05 1
header-search-form 2
btn-call-02 1
btn-call-03 1
box-text-inner 28
custom 2
nav-icon 1
icon-inner 12
woocommerce-form-login 1
nav-uppercase 3
show-for-small 1
woocommerce-LoopProduct-link 40
home 1
product_tag-ton-song-ngoi 1
nav-small 4
account-item 2
mobile-nav 3
menu-item 93
a2a_dd 1
wpcf7-form 1
header-inner 1
woocommerce-loop-product__link 40
bottom-footer 1
header-cart-title 1
a2a_kit_size_32 1
post-2101 1
product_tag-xa-go-c-150x65 1
post-2100 1
product_tag-thep-ong-duc-phi-508 1
addtoany_content 1
text-center 45
absolute-footer 1
search-field 2
init 1
nav 9
icon-angle-down 6
large 1
product_tag-thep-hop-chu-nhat-80x160 1
widget_shopping_cart_content 2
header-search-form-wrapper 2
full-width 2
has-sticky 1
login 1
post-title 28
product_tag-thep-hop-chu-nhat-150x200 1
menu-item-type-post_type 92
top 80
row-full-width 1
theme-flatsome 1
box-image 40
price-wrapper 40
product 40
heading 5
menu-item-1892 2
menu-item-1893 2
is-large 28
menu-item-1894 2
menu-item-1895 2
top-divider 1
menu-item-1890 2
icon-box-text 12
menu-item-1891 2
menu-item-1896 2
menu-item-1897 2
menu-item-1898 2
menu-item-1899 2
mobile-hotline-middle 1
medium-logo-center 1
flex-center 1
form-row 3
nav-dropdown-has-border 1
pull-left 1
woocommerce-Price-amount 1
inline-block 1
col 79
medium-3 5
sub-menu 12
icon-box 12
medium-6 2
woocommerce-form__input-checkbox 1
woocommerce-form__label-for-checkbox 1
header-search 1
product_tag-xa-go-c-200x50 1
large-columns-1 2
product_tag-thep-hop-chu-nhat-150x300 1
img-inner 3
footer-wrapper 1
large-columns-4 5
addtoany_list 1
logo 1
skip-link 1
screen-reader-text 3
product_tag-ton-hoa-sen 1
product_tag-ton-lanh 1
box-blog-post 28
fill 38
small-text-center 1
widget_shopping_cart 2
clearfix 7
product_tag-xa-go-c-200x65 1
header 1
medium-9 2
product_cat-thep-hop 8
readmore 5
cmoz-alo-circle 1
instock 40
header-wrapper 1
box 68
footer-primary 1
mb-0 4
text-385 1
nav-dropdown-default 8
section-bg 3
flex-left 2
wpcf7-validates-as-tel 1
addtoany_content_bottom 1
inner-padding 1
text-381 1
nav-top-not-logged-in 2
row 12
btn-call-now 5
flex-row 4
back-image 32
small-columns-1 2
small-columns-2 5
flex-grow 4
md-y 3
md-x 3
animated_zalo 2
menu-item-design-default 6
icon-angle-up 1
woocommerce-form 1
last-reset 12
product_tag-thep-v-150-x-150-x-12-x-12m 1
post-2062 1
product_tag-ton-pu-cach-nhiet 1
post-2061 1
small-6 4
post-2066 1
post-2065 1
has-hover 71
screen-reader-response 1
woocommerce-loop-product__title 40
post-2064 1
post-2063 1
licon-telephone 5
post-2068 1
post-2067 1
is-border 1
tel-651 1
header-logo-sticky 1
woocommerce-mini-cart__empty-message 2
post-2073 1
product_tag-thep-hop-chu-nhat-200x400 1
hide-for-small 113
image-tools 120
post-2077 1
product_tag-thep-ong-duc-phi-114 1
post-2076 1
post-2075 1
post-2074 1
post-2079 1
medium-nav-center 1
post-2078 1
secondary 2
icon-box-left 8
circle 1
show-on-hover 152
post-2080 1
zoomIn_zalo 1
post-2084 1
gap-element 6
post-2083 1
post-2082 1
post-2081 1
is-divider 29
post-2088 1
post-2087 1
post-2086 1
header-account-title 1
post-2085 1
product_tag-thep-ong-duc-phi-325 1
wpcf7-textarea 1
nav-center 2
flex-col 13
footer-block 1
woocommerce-button 1
has-icon 7
bg-loaded 3
no-scrollbar 2
is-normal 2
pull-right 1
show-for-medium 4
post-2095 1
post-2094 1
product_tag-thep-hop-chu-nhat-200x300 1
post-2099 1
post-2098 1
lost_password 1
post-2097 1
post-2096 1
flex-right 3
medium-columns-3 5
medium-columns-1 2
size-large 3
absolute 72
sidebar-wrapper 1
slider 1
wp-post-image 7
post-14450 1
centered 1
type-product 40
product_tag-thep-ong-duc-phi-60 1
header_logo 1
wpcf7-tel 1
image-icon 2
has-sticky-logo 1
no-js 1
page-template-page-blank 1
attachment-medium 9
slider-style-normal 1
header-divider 1
off-canvas-toggle 1
shipping-taxable 40
post-14460 1
woocommerce-LostPassword 1
last 13
invert 1
nav-dropdown-has-arrow 1
wpcf7-email 1
product_cat-xa-go-c 8
product-title 40
a2a_kit 1
input-text 2
name 40
post-14456 1
fixed 1
woocommerce-form-row--wide 2
page 1
menu-item-has-children 13
post-14458 1
post-14451 1
menu-mobile 1
post-14452 1
product_tag-xa-go-c-65x250 1
post-14453 1
post-14454 1
flex-left 1
no-text-overflow 40
box-text-products 40
woocommerce-form__input 1
hide-for-sticky 1
a2a_button_twitter 1
menu-item-object-page 92
logo-left 1
button 4
submit-button 2
product_tag-thep-ong-duc-phi-406 1
product_tag-xa-go-c-50x150 1
woocommerce-form-row 2
lightbox-content 1
cart-icon 2
product_tag-thep-v-130-x-130-x-12-x-12m 1
cart-sidebar-content 1
tieu-de-sidebar 4
slider-nav-large 1
form-row-wide 2
page-template-page-blank-php 1
status-publish 40
box-normal 28
product-cat 40
container 4
product_tag-xa-go-c-50x125 1
mobile-hotline-right 1
cart-popup-title 1
icon-box-img 12
required 2
children 6
product_tag-thep-v-150-x-150-x-15-x-12m 1
live-search-results 2
is-outline 1
ux-search-submit 2
header-main 1
col-inner 79
product_tag-thep-v-200-x-200-x-15-x-12m 1
back-to-top 1
large-6 2
large-9 2
product_tag-xa-go-c-180x50 1
header-logo 1
large-3 5
mfp-hide 3
size-medium 9
payment-icons 1
product_tag-thep-ong-duc-phi-168 1
addtoany_share 1
z-top 2
loading-spin 1
product_tag-thep-ong-duc-phi-90 1
dark 6
product_tag-thep-v-150-x-150-x-10-x-12m 1
top-footer 1
product-type-simple 40
ux-search-box 2
textarea-844 1
wpcf7-submit 1
html_topbar_left 2
slider-section 1
large-12 2
woocommerce-Price-currencySymbol 1
first 14
small-12 7
op-7 40
uppercase 44
wpcf7-form-control-wrap 5
badge-container 40
product_cat-thep-ong-duc 8
cot1 2
section 3
product_tag-ton-up-noc 1
menu-item-1922 2
header-search-dropdown 1
featured-box 12
menu-item-1920 2
plain 29
header-cart-link 2
menu-item-1921 2
html 5
slider-wrapper 1
product_tag-ton-phuong-nam 1
z-1 41
product_tag-thep-v-200-x-200-x-20-x-12m 1
product_tag-thep-ong-duc-phi-273 1
has-post-thumbnail 33
bottom 81
content-area 1
product_cat-ton-cac-loai 8
product_tag-ton-diem 1
menu-item-1911 2
menu-item-1912 2
menu-item-1913 2
row-dashed 1
menu-item-1914 2
mobile-hotline 1
menu-item-1910 2
menu-item-1919 2
menu-item-1915 2
menu-item-1916 2
menu-item-1917 2
menu-item-1918 2
woocommerce-Input--text 2
img 3
searchform 2
medium-text-center 1
text-left 38
product_cat-thep-hinh-v 8
copyright-footer 1
fa-phone 5
woocommerce-form__label 1
searchform-wrapper 2
menu-item-1900 2
header-bg-container 1
menu-item-1901 2
menu-item-1902 2
menu-item-1903 2
lightbox 1
hover-slide-in 40
mobile-sidebar 1
header-top 1
menu-item-1908 2
quick-view 40
menu-item-1909 2
menu-item-1904 2
menu-item-1905 2
menu-item-1906 2
product_tag-xa-go-c-180x65 1
menu-item-1907 2
sidebar-menu 1
cart-popup-inner 1
woocommerce-no-js 1
nav-dark 1
amount 1
nav-right 3
blog-post-inner 28
account-container 1
product-small 80
product_tag-thep-v-175-x-175-x-15-x-12m 1
header-bg-color 1
top-bar-nav 1
has-icon 1
has-dropdown 8
icon-box-center 4
category 40

HTML ELEMENT ID

ID USAGE FREQUENCY
custom-css 1
wpcf7-f541-p1858-o1 1
contact-form-7-js 1
gap-1600843059 1
wc-cart-fragments-js 1
tmpl-unavailable-variation-template 1
password-strength-meter-js 1
row-1515369927 1
col-55530289 1
password 1
col-966259170 1
rememberme 1
addtoany-js 1
wc-add-to-cart-js-extra 1
woocommerce-inline-inline-css 1
flatsome-js-js-extra 1
row-1896159988 1
wc-cart-fragments-js-extra 1
font-awesome-four-css 1
woocommerce-js-extra 1
wp-i18n-js-after 1
gap-2697244 1
wc-cart-fragments-js-after 1
underscore-js 1
wp-util-js-extra 1
col-1242188797 1
flatsome-style-css 1
flatsome-icons-css 1
wc-add-to-cart-variation-js 1
flatsome-main-css 1
contact-form-7-css 1
col-1817457047 1
col-1326197884 1
flatsome-theme-woocommerce-js-js 1
gap-734067590 1
image_84616832 1
wc-password-strength-meter-js-extra 1
col-1570424737 1
wp-custom-css 1
js-cookie-js 1
woocommerce-product-search-field-1 1
zxcvbn-async-js 1
top-bar 1
woocommerce-product-search-field-0 1
menu-item-1892 1
menu-item-1893 1
menu-item-1894 1
wc-add-to-cart-variation-js-extra 1
menu-item-1895 1
menu-item-1890 1
menu-item-1891 1
menu-item-1896 1
gap-15179001 1
menu-item-1897 1
menu-item-1898 1
wp-polyfill-js 1
password-strength-meter-js-extra 1
jetpack_css-css 1
menu-item-1899 1
section_1608058870 1
wp-embed-js 1
flatsome-googlefonts-css 1
wc-block-vendors-style-css 1
menu-item-1881 1
gap-1022729834 1
menu-item-1882 1
col-276954625 1
wrapper 1
menu-item-1883 1
main 1
menu-item-1884 1
menu-item-1880 1
menu-item-1889 1
menu-item-1922 1
menu-item-1885 1
menu-item-1886 1
menu-item-1887 1
menu-item-1920 1
menu-item-1888 1
menu-item-1921 1
wp-i18n-js 1
wc-block-style-css 1
logo 1
gap-535053202 1
flatsome-js-js 1
jquery-blockui-js 1
jquery-core-js 1
cart-popup 1
jquery-migrate-js 1
wc-password-strength-meter-js 1
row-115146853 1
menu-item-1878 1
menu-item-1911 1
menu-item-1879 1
menu-item-1912 1
image_1658332234 1
menu-item-1913 1
wp-hooks-js 1
menu-item-1914 1
image_637748256 1
main-menu 1
menu-item-1877 1
menu-item-1910 1
masthead 1
menu-item-1919 1
header 1
menu-item-1915 1
menu-item-1916 1
menu-item-1917 1
zxcvbn-async-js-extra 1
menu-item-1918 1
woocommerce-js 1
contact-form-7-js-extra 1
wc-add-to-cart-js 1
footer 1
flatsome-live-search-js 1
slider-1425166172 1
wp-block-library-css 1
wp-block-library-inline-css 1
wp-polyfill-js-after 1
col-366135052 1
wp-util-js 1
content 1
menu-item-1900 1
menu-item-1901 1
tmpl-variation-template 1
hoverIntent-js 1
menu-item-1902 1
menu-item-1903 1
login-form-popup 1
row-338349469 1
top-link 1
col-944012710 1
woocommerce-login-nonce 1
menu-item-1908 1
menu-item-1909 1
menu-item-1904 1
menu-item-1905 1
menu-item-1906 1
col-1309196752 1
menu-item-1907 1
section_177728663 1
password-strength-meter-js-translations 1
cmoz-style-css 1
addtoany-css 1
zalo-btn 1
col-1766342169 1
section_1459644651 1
row-1970971074 1
flatsome-shop-css 1
username 1

WEBSERVER

KEY VALUE
Connection Keep-Alive
X-Powered-By PHP/7.4.16
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Link ; rel="https://api.w.org/"
Link ; rel="alternate"; type="application/json"
Link ; rel=shortlink
Transfer-Encoding chunked
Vary Accept-Encoding
Date Tue, 11 May 2021 11:55:49 GMT
Server LiteSpeed
Alt-Svc quic=":443"; ma=2592000; v="43,46", h3-Q043=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-25=":443"; ma=2592000, h3-27=":443"; ma=2592000

ALEXA TRAFFIC RANKS

SEARCH TRAFFIC

PAGEVIEWS

TIME ON SITE


Let's analyze another website:

Some Recently Indexed Sites

# Site Description Last Updated
1 oleproduce.com Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:15:52 PDT 2022
2 bakelitmuseum.de Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:15:51 PDT 2022
3 katespades.us Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:15:44 PDT 2022
4 academy-sports.tv Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:15:40 PDT 2022
5 www.fcc.gov Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:15:38 PDT 2022
6 albinism.info Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:14:56 PDT 2022
7 www.suelotecnico.com Analysis for Images, Links, Scripts, External resources, Meta, HTML Attributes, HTML Classes, HTML IDs, Webserver, Traffic Sat May 28 03:14:24 PDT 2022
8 www.easyviaggio.com Easyviaggio ti affianca dall'inizio alla fine nel preparare il tuo prossimo viaggio. Trova voli, hotel o pacchetti vacanza confrontando le offerte dei principali tour operator e compagnie. Consulta le recensioni hotel, le guide e gli itinerari a cura della nostra redazione, e parti per la vacanza perfetta! Sat May 28 03:14:17 PDT 2022
9 www.turfgeny.com Turfgeny, annuaire des meilleurs sites hippiques. Avec turfgeny.com vous avez que la victoire � chaque course. Sat May 28 03:13:59 PDT 2022
10 backlink-seomakasar.blogspot.com website Sat May 28 03:13:33 PDT 2022